Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.lo4.wroc.pl.

 

Data publikacji strony internetowej:2021-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Szyrwińska, adres e-mail: aszyrwinska@lo4.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 7986733. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła mieści się w dwóch budynkach A i B przy ulicy Świstackiego 12-14 we Wrocławiu
 • Do obu budynków szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Świstackiego, można skorzystać z wejścia/wjazdu od ul. Więckowskiego.
 • Do budynku A prowadzą schody, a wejście dla niepełnosprawnych jest wyłącznie na blok sportowy przynależny do bud. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do budynku B prowadzą schody, brak usprawnień dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Jest możliwość wejścia na salę gimnastyczną przynależną do budynku B (brak możliwości skorzystania z szatni i toalet) .
 • Na dziedzińcu szkoły znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych do budynków głównych są pracownicy obsługi.
 • W obu budynkach znajduje się po pięć kondygnacji. Na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynki nie posiadają wind wewnętrznych.
 • Szerokość drzwi do pomieszczeń w szkole jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Na bloku sportowym przynależnym do budynku A znajduje się toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku.

Data dodania: 2021-09-23 16:20:18
Data edycji: 2022-03-07 10:47:13
Ilość wyświetleń: 2953

E-CZYTELNIA

INTEGRO (katalog on-line)
Zobacz

KOMUNIKATY

- dostępna jest archiwalna strona szkoły (zakładka SZKOŁA)
Zobacz

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej