TELEFON: 71 798 67 33

Zasady funkcjonowania szkoły w okresie pandemii

//Zasady funkcjonowania szkoły w okresie pandemii

Zasady funkcjonowania szkoły w okresie pandemii

Zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu w okresie stanu pandemii

opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

I. Organizacja zajęć w szkole – informacja dla uczniów i rodziców

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (numery telefonów rodziców, adres mailowy) a w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

3. Rodzic zaopatruje ucznia w indywidualną osłonę nosa i ust, a w przypadku, gdy uczeń zapomni swojej maseczki ma obowiązek pobrania jej z portierni szkoły w budynku A i budynku B.

4. Przy wejściu do szkoły uczniowie (oraz inni pracownicy) mają obowiązek dezynfekcji rąk.

5. W szatniach, na korytarzach szkolnych, w salach lekcyjnych znajdują się środki dezynfekcyjne wraz z instrukcją ich użycia.

6. Uczniów i wszystkich pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz – zalecany jest kontakt telefoniczny luba mailowy z placówką.

8. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz (do budynku szkoły wejść mogą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego.

9. Uczniowie mają obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu między osobami na korytarzach, klatkach schodowych, w szatni i przy przechodzeniu między budynkami szkoły.

10. Podczas przemieszczania się na korytarzach, klatkach schodowych, w szatni i przy przechodzeniu między budynkami szkoły uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek.

11. Uczeń posiada własne podręczniki i przybory szkolne. Uczniowie nie  wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

13. Podczas trwania lekcji uczeń może odsłonić nos i usta jeśli czuje dyskomfort związany z noszeniem maseczki.

14. W celu uniknięcia nadmiernej liczby osób na korytarzu szkolnym podczas przerwy uczniowie przebywają w salach lekcyjnych (z wyłączeniem pracowni informatycznej i chemicznej). Drzwi do sal lekcyjnych są otwarte na korytarz.

15. Podczas przebywania w sali lekcyjnej w trakcie przerwy uczniowie bezwzględnie przestrzegają zasad BHP.

16. Na sofach i ławkach umieszczonych na korytarzach szkolnych uczniowie mogą siedzieć tylko pojedynczo.

17. Pielęgniarka szkolna lub nauczyciel może w każdej chwili zmierzyć uczniowi temperaturę.

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

19. Możliwe jest prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu z wychowania fizycznego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.

 

II. Organizacja zajęć w szkole – informacja dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, aby chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem koronawirusem.

2. Nauczyciele oraz pracownicy administracyjno-obsługowi powinni używać maseczek w kontaktach z:

a) uczniami i nauczycielami w sytuacji gdy nie można zachować dystansu / odległości;

b) osobami z zewnątrz.

3. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

4. Przedmioty / sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie myć, uprać lub dezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

5. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

6. Do obowiązków personelu obsługi należy:

a) utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych;

b) dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników – raz dziennie oraz w razie potrzeby;

c) dezynfekcja toalet – dwa razy dziennie całościowo oraz w razie potrzeby;

d) sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach / pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie;

e) napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie.

 

III. Ogólne zasady higieny, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

3. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

4. Poręcze, klamki, włączniki, klawiatury, stoliki w salach lekcyjnych dezynfekowane są w miarę możliwości w ciągu zajęć lub po  ich zakończeniu

5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 

IV. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie udostępniony przy wejściu do biblioteki.

2. Uczniowie wchodzący do biblioteki zobowiązani są do zasłaniania maseczką lub przyłbicą ust i nosa i do zdezynfekowania rąk.

3. W bibliotece jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby dokonujące zwrotu/wypożyczenia książek i maksymalnie 1 osoba przemieszczająca się pomiędzy regałami. Pozostali chętni do skorzystania z biblioteki oczekują na swoją kolej na korytarzu zachowując odpowiedni dystans społeczny.

4. W czytelni jednocześnie przebywać może maksymalnie 5 osób, uczniowie zajmują wyznaczone miejsca i nie przesuwają samodzielnie stolików znajdujących się w czytelni.

5. Uczniowie po oddaniu materiałów bibliotecznych są zobowiązaniu do umieszczenia ich na wyznaczonym przez bibliotekarza regale.

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat, na którym leżały książki.

7. Książki zwrócone przez ucznia poddaje się 48-godzinnej kwarantannie odkładając je na wydzielone półki.

8. Zachęcamy do zakładania konta w katalogu INTEGRO, co pozwoli na korzystanie z e-czytelni. Informacje o zasadach zakładania konta zostaną zamieszczone w Librusie.

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19:

 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje skierowany do izolatorium, które znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

2. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką pielęgniarki lub innego wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły z zachowaniem minimum 2 metry odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/prawnych opiekunów, którzy muszą jak najszybciej odebrać ucznia ze szkoły.

3. Nauczyciel/wychowawca/pielęgniarka szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora o sytuacji a on osobiście lub wskazana przez niego osoba powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

4. Dalsze kroki podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

2020-09-10T12:50:07+00:00 31 sierpnia 2020|Wydarzenia|