TELEFON: 71 798 67 33

Zasady dotyczące korzystania z lekcji on-line i platform edukacyjnych

//Zasady dotyczące korzystania z lekcji on-line i platform edukacyjnych

Zasady dotyczące korzystania z lekcji on-line i platform edukacyjnych

Zasady dotyczące korzystania z lekcji on-line i platform edukacyjnych

– zakaz nagrywania i fotografowania.

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze zasady określają obowiązki uczniów pełnoletnich i rodziców uczniów niepełnoletnich w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego nr IV we Wrocławiu w zakresie korzystania z lekcji on-line i internetowych platform edukacyjnych, wynikające z wprowadzonych w szkole zabezpieczeń przed nielegalnym utrwalaniem i kopiowaniem lekcji on-line, wizerunku i danych osobowych biorących w nich udział uczniów i nauczycieli.
 2. Każda osoba, która bierze udział w lekcji on-line oraz użytkująca platformy edukacyjne, oświadcza tym samym, że akceptuje wprowadzone zasady.

 

 • 2 Zakaz nagrywania lub fotografowania lekcji on-line lub prowadzonych na platformach edukacyjnych.
 1. W czasie trwania lekcji on-line oraz użytkowania platform edukacyjnych, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli oraz uczniów.
 2. Zakaz dotyczy zarówno opcji nagrywania z poziomu platformy, przez którą jest prowadzona lekcja on-line, jak i za pomocą innych narzędzi. Zakaz dotyczy również fotografowania lub utrwalania w inny sposób konwersacji grup.

 

 • 3 Odpowiedzialność za naruszenie Zasad.
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczniów zakazu nagrywania lub fotografowania, nauczyciel uniemożliwia im udział w lekcji on-line i na platformach edukacyjnych.
 2. Rodzic lub uczeń pełnoletni jest zobowiązany usunąć wszelkie fotografie lub zarejestrowany obraz lub dźwięk stanowiący część lekcji on-line, innych zajęć lub konwersacji.
 3. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zasad Dyrektor LO nr IV we Wrocławiu zawiadamia właściwe w sprawie organy ścigania.
 4. Rodzic ucznia (także pełnoletniego), który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania lekcji on-line lub innych materiałów zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

 

 • 4 Obowiązuje odpowiedzialność rodziców za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych popełnionych przez ich dzieci, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

 

 • 5 Obowiązuje odpowiedzialność uczniów pełnoletnich za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych przez nich popełnionych, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

 

 • 6. Zasady wchodzą w życie z dniem 23.03.2020 r.

 

Małgorzata Górny

dyrektor szkoły

2020-03-23T13:29:21+00:00 23 marca 2020|Wydarzenia|