TELEFON: 71 798 67 33

Deklaracja dostępności

/Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności 2020-10-13T14:49:21+00:00

Deklaracja dostępności strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • 2. alternatywa w postaci tekstu
 • 3. kontrast dla treści niebędących tekstem

Wyłączenia

 • 1. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • 2. alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • 4. kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Szyrwińska.
 • E-mail: aszyrwinska@lo4.wroc.pl
 • Telefon: 71 7986733

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego
 • Adres: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego
  ul. Stacha Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław
 • E-mail: dyrekcja@lo4.wroc.pl
 • Telefon: 71 7986733

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła mieści się w dwóch budynkach A i B przy ulicy Świstackiego 12-14 we Wrocławiu
 2. Do obu budynków szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Świstackiego, można skorzystać z wejścia/wjazdu od ul. Więckowskiego.
 3. Do budynku A prowadzą schody, a wejście dla niepełnosprawnych jest wyłącznie na blok sportowy przynależny do bud. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Do budynku B prowadzą schody, brak usprawnień dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Jest możliwość wejścia na salę gimnastyczną przynależną do budynku B (brak możliwości skorzystania z szatni i toalet) .
 5. Na dziedzińcu szkoły znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych do budynków głównych są pracownicy obsługi.
 7. W obu budynkach znajduje się po pięć kondygnacji. Na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynki nie posiadają wind wewnętrznych.
 8. Szerokość drzwi do pomieszczeń w szkole jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 9. Na bloku sportowym przynależnym do budynku A znajduje się toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.